Ponieważ w trakcie tworzenia programu wielu rodziców uczestników zajęć zaobserwowało pozytywne zmiany u swoich dzieci, zrodził się pomysł opisania efektów działania programu.

W 2012 roku zostały przeprowadzone badania psychologiczne, które wykazały statystycznie znaczącą skuteczność działania programu „Szczęśliwi Geniusze”.

WPŁYW TRENINGU SZCZĘŚLIWI GENIUSZE NA PSYCHOSPOŁECZNE ZMIANY U DZIECI I MŁODZIEŻY

 

STRESZCZENIE PRACY BADAWCZEJ

 

Celem badań było ukazanie wpływu treningu „Szczęśliwi Geniusze” na psychospołeczne zmiany dzieci i młodzieży biorących udział w koloniach i obozach. Wpływ treningu zbadano poprzez wykorzystanie dwóch narzędzi badawczych, tj.: samodzielnie skonstruowanego kwestionariusza dla rodziców oraz rysunkowego testu projekcyjnego pod tytułem „Nieistniejące zwierzę”. Analiza wyników badań przeprowadzona na 33-osobowej grupie badawczej potwierdziła pozytywny wpływ treningu na zachowania i wzmocnienie cech pożądanych z perspektywy przystosowania społecznego u dzieci i młodzieży uczestniczących w koloniach (obozach). Największy wpływ na zmiany zaraz po treningu wykazano w przypadku zachowań związanych z: samoświadomością, odpornością, samooceną, koncentracją, empatią, radzeniem sobie z konfliktami, odpowiedzialnością. W przypadku zmiany zachowań po 2 miesiącach od treningu największe zmiany utrzymały się w przypadku zachowań związanych z: świadomością, koncentracją, empatią, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych. „Zaraz po” i „po 2 miesiącach” trening najsłabiej działał na zachowania związane z: śmiałością, inicjatywą, nastrojem, relacjami z rówieśnikami, skutecznością. Ze względu na wiek badanych stwierdzono różnice w oddziaływaniu treningu. Zaraz po odbyciu treningu u dzieci młodszych stwierdzono większe zmiany w przypadku 5 zachowań, a u młodzieży w przypadku 13 zachowań. Po 2 miesiącach od odbycia treningu
u młodzieży utrzymywały się pozytywne zmiany, które wśród 12 zachowań były wyższe od zmian obserwowanych u dzieci. Trwałość zmian zachowania po przebyciu treningu, jak ukazały wyniki badań, wystąpiła w przypadku niektórych z zachowań badanych, tj.: świadomości, pamięci, kreatywności, empatii, relacji z rówieśnikami, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, odwadze i skuteczności. Wśród dzieci uległy większemu niż u młodzieży wzmocnieniu 4 z 15-stu badanych cech pożądanych z perspektywy przystosowania społecznego. U młodzieży zaś 11 z 15-stu uległo większemu wzmocnieniu niż u dzieci. Ze względu na małą liczbę badanych i brak standaryzacji narzędzi wyników tych nie można uogólniać. Stanowić mogą one pilotaż do dalszych badań nad programem „Szczęśliwi Geniusze”.